دوشنبه, 04 بهمن,1400 - سه شنبه, 05 بهمن,1400 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
سردابچه اول سردابچه اول 2 نفر
تا 36% تخفیف 6,690,000 ریال 4,300,000 ریال
سرداب شمالی سرداب شمالی 4 نفر
تا 31% تخفیف 11,500,000 ریال 8,000,000 ریال
سردابچه دوم سردابچه دوم 2 نفر
تا 49% تخفیف 6,690,000 ریال 3,430,000 ریال
سردابچه سوم سردابچه سوم 2 نفر
تا 38% تخفیف 6,690,000 ریال 4,200,000 ریال
سرداب جنوبی سرداب جنوبی 6 نفر
تا 39% تخفیف 17,130,000 ریال 10,600,000 ریال
سردابچه چهارم سردابچه چهارم 2 نفر
تا 38% تخفیف 6,690,000 ریال 4,200,000 ریال
گوشواره اول گوشواره اول 3 نفر
تا 38% تخفیف 8,350,000 ریال 5,200,000 ریال
گوشواره دوم گوشواره دوم 3 نفر
تا 38% تخفیف 8,350,000 ریال 5,200,000 ریال
زمستان نشین شمالی زمستان نشین شمالی 2 نفر
تا 38% تخفیف 6,690,000 ریال 4,200,000 ریال
زمستان نشین جنوبی زمستان نشین جنوبی 2 نفر
تا 38% تخفیف 6,690,000 ریال 4,200,000 ریال
گوشواره سوم گوشواره سوم 4 نفر
تا 39% تخفیف 10,010,000 ریال 6,200,000 ریال
شاهنشین شاهنشین 2 نفر
تا 39% تخفیف 14,970,000 ریال 9,200,000 ریال
گوشواره چهارم گوشواره چهارم 4 نفر
تا 39% تخفیف 10,010,000 ریال 6,200,000 ریال
حوض خانه شرقی حوض خانه شرقی 4 نفر
تا 30% تخفیف 21,000,000 ریال 14,700,000 ریال
حوض خانه غربی حوض خانه غربی 2 نفر
تا 30% تخفیف 21,000,000 ریال 14,700,000 ریال
سه دری سه دری 4 نفر
تا 39% تخفیف 14,980,000 ریال 9,200,000 ریال
بالاخانه اول بالاخانه اول 2 نفر
تا 38% تخفیف 6,690,000 ریال 4,200,000 ریال
بالاخانه دوم بالاخانه دوم 2 نفر
تا 38% تخفیف 6,690,000 ریال 4,200,000 ریال
بالاخانه سوم بالاخانه سوم 4 نفر
تا 39% تخفیف 10,010,000 ریال 6,200,000 ریال
بالاخانه چهارم بالاخانه چهارم 4 نفر
تا 35% تخفیف 10,010,000 ریال 6,560,000 ریال

موقعیت فلاحتی روی نقشه
کاشان،خیابان محتشم،کوچه قدر 24،کوچه سر پله